Door te klikken op "Accepteer alle cookies" ga je akkoord met het opslaan van Cookies op je toestel om je gebruikservaring te bevorderen, gebruik van de site te analyseren, en ons te helpen met onze marketing. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VIDSKI en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen VIDSKI en haar Opdrachtgever.

1.2 In het kader van deze algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:  VIDSKIzal betekenen de VOF VIDSKI, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3600 GENK, Nieuwe Kempen 45 bus 22 en met ondernemingsnummer 0563.995.018; “Opdrachtgever” zal betekenen elke afnemer van goederen of diensten van VIDSKI. 

1.3. Door het bestellen van goederen of diensten, bevestigt de Opdrachtgever dat hij/zij kennis nam van deze algemene verkoopsvoorwaarden en bevestigt hij/zij deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal te aanvaarden. 

1.4. De bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden primeren steeds op eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever en zulks ongeacht de datum van kennisname van deze voorwaarden door de Opdrachtgever. 

1.5. Indien één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, blijft dit zonder invloed op de overige bepalingen, die desgevallend van kracht blijven. 

1.6. VIDSKI heeft steeds het recht deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. 

Artikel 2: wilsovereenstemming

2.1. De offertes van VIDSKI zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig voor de duurtijd opgenomen in de offerte, bij gebreke daaraan: gedurende 30 kalenderdagen vanaf de verzending van de offerte. 

2.2. De prijzen vermeldt in de offertes van VIDSKI zijn steeds exclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 

2.3. Elke door VIDSKI opgestelde offerte is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling / opdracht en geldt dus niet ipso facto voor ev. volgende bestellingen / opdrachten. 

2.4. VIDSKI behoudt zich het recht voor om na het opmaken van de offerte, doch vóór de totstandkoming van de overeenkomst, haar offertes te annuleren indien de prijzen van de haar eigen toeleveranciers, op basis waarvan de offertes werden opgesteld, wijzigen. VIDSKI zal in dat geval een nieuwe offerte opstellen evenredig aan de prijswijziging van de toeleverancier. 

2.5. De Overeenkomst komt tot stand indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn: (1) de Opdrachtgever heeft de offerte ondertekend en (2) VIDSKI heeft de bestelling van de Opdrachtgever schriftelijk bevestigd. 

2.6. De Overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden met hetzelfde voorwerp als de nieuwe overeenkomst. 

2.7. Elke wijziging of aanvulling van de bestelling / opdracht, dient schriftelijk gedaan te worden door de Opdrachtgever en dient steeds door VIDSKI schriftelijk bevestigd te worden. 

2.8. Een afwijking tussen het bedrag vermeldt in de offerte en het uiteindelijke gefactureerde bedrag ingevolge onvoorziene wijzigingen in de werkzaamheden, zal in geen enkel geval aanleiding kunnen geven tot nietigverklaring van de tot stand gekomen overeenkomst, noch tot weigering van betaling door de Opdrachtgever, noch tot gerechtelijke vervolging van VIDKSI. 

2.9. In de prijs conform de offerte zitten twee controles / revisies conform artikel 7 inbegrepen. Indien de Opdrachtgever na de door VIDSKI doorgevoerde aanpassingen van twee revisies nog niet tevreden is met de realisatie, is VIDSKI gerechtigd te factureren voor de door te voeren bijkomende aanpassingen als meerprijzen. 

2.10. VIDSKI behoudt zich het recht voor om aan de Opdrachtgever bijkomende kosten te factureren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht, zoals bijv. overnachtingen, voeding, aankoop specifieke materialen, … dit alles, voor zover als mogelijk, in onderling overleg. 

Artikel 3: termijnen voor levering van goederen en uitvoering van diensten 

3.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de in de overeenkomst gestelde termijnen voor levering van goederen of uitvoering van diensten louter indicatief en zijn zij geenszins bindend. 

3.2. Overschrijding van de overeengekomen termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van VIDSKI, kan noch aanleiding geven tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. 

3.3. De Opdrachtgever is gehouden al hetgeen te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door VIDSKI mogelijk te maken zoals o.a. het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / benodigde materialen. 

Artikel 4: eigendomsoverdracht en overdracht van risico's 

4.1. De eigendomsrechten m.b.t. het voorwerp van de bestelling, zullen pas uitdrukkelijk overgaan van VIDSKI naar de Opdrachtgever bij integrale betaling van de overeengekomen prijs (m.i.v. alle toebehoren). Tot op de datum waarop integrale betaling van de overeengekomen prijs tussen zal komen, blijven de eigendomsrechten m.b.t. tot het voorwerp van de bestelling voorbehouden aan VIDSKI. 

4.2. Het risico van verlies of beschadiging ligt bij VIDSKI tot op het moment van de levering. Vanaf de levering draagt de Opdrachtgever alle risico’s m.b.t. tot de verkochte goederen. 

4.3. Alle goederen die toebehoren aan de Opdrachtgever en zich bij VIDSKI of bij een door VIDSKI aangestelde derde bevinden, worden er bewaard op risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 5: betaling 

5.1. De facturen van VIDSKI vervallen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, behoudens andersluidende bepaling op de factuur 

5.2. Alle klachten betreffende de facturen moeten VIDSKI binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. 

5.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een nalatigheidsinterest gelijk aan de rente bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10% per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 150 euro. Bij wanbetaling vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien kan VIDSKI bij wanbetaling de lopende overeenkomsten opschorten, hetzij ze eenzijdig verbreken. 

5.4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, heeft VIDSKI het recht om haar werkzaamheden m.b.t. de door de Opdrachtgever gegeven opdracht / bestelling op te schorten tot op het moment dat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Het is de Opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de tot dan toe hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken. 

5.5. VIDSKI heeft het recht om tussentijds te factureren bij wijze van voorschotfacturen dit naar billijkheid en redelijkheid en afhankelijk van de tot op dat moment verrichtte werkzaamheden. 

5.6. VIDSKI behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor de facturen te cederen aan een derde. 

5.7. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

Artikel 6: auteursrecht & intellectuele eigendom

6.1. Voor de toepassing van artikel 6 zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben: 

a) Intellectuele Rechten: alle auteursrechten, octrooien, merken, modellen- en databankrechten, rechten in vertrouwelijke informatie of fabrieksgeheimen, rechten in domeinnamen, en een der welke andere intellectuele eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd, thans bestaand of nog te ontwikkelen) wereldwijd, met inbegrip van alle rechten met betrekking tot aanvragen en hangende registraties en het recht om schadevergoeding wegens inbreuk (gerechtelijk) te vervolgen en te bekomen. 

b) Achtergrond Intellectuele Rechten: alle Intellectuele Rechten zoals reeds eigendom van de partijen op datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst. 

c) Voorgrond Intellectuele Rechten: Intellectuele Rechten ontstaan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, ongeacht of deze gegeneerd werd door één partij alleen of twee of meer partijen gezamenlijk. 

6.2. De Achtergrond Intellectuele Rechten blijven te allen tijde eigendom van de partij die deze bezat op datum van de totstandkoming van deze overeenkomst conform artikel 2.5. 

6.3. VIDSKI wordt exclusief eigenaar van de Voorgrond Intellectuele Rechten op de gerealiseerde ontwerpen / werken / projecten. De opdrachtgever krijgt een wereldwijd, niet overdraagbaar, gebruiksrecht om de ontwerpen/ werken / projecten: 
- te reproduceren, op enigerlei wijze; en 
- mede te delen op enigerlei wijze. 

6.4. De door VIDSKI beopdrachtte auteur van de werken, ontstaan in het kader van de opdracht, heeft, ingevolge het integriteitsrecht het recht zich te verzettenwijzigingen aan voormelde werken die de geest ervan aantasten. 

6.5. De door VIDSKI beopdrachtte auteur van de werken, ontstaan in het kader van de opdracht, heeft ten alle tijde het recht, ingevolge zijn vaderschapsrecht, om de vermelding van zijn naam op de werken te vorderen. 

6.5. Het is VIDSKI in ieder geval uitdrukkelijk toegestaan om de voor de Opdrachtgever gerealiseerde opdrachten / projecten als kosteloos te blijven gebruiken en desgevallend te reproduceren: 
- als referentiewerk; 
- als offline of online promotiemateriaal voor haar diensten; 
- als deel van andere projecten / werken; 

6.6. Partijen verbinden zich ertoe geen enkele daad te stellen die tot gevolg heeft, of kan hebben, dat de Intellectuele Rechten van de Opdrachtgever op de gerealiseerde projecten op negatieve wijzen worden beïnvloed. 

6.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen. 

Artikel 7: logo en naamsvermelding

7.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door VIDSKI gerealiseerde opdracht / project openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam VIDSKI behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. 

7.2. VIDKSI heeft het recht om op de door haar ontwikkelde audiovisuele producties gedurende maximaal twee seconden het VIDSKI-logo te plaatsen. De Opdrachtgever heeft niet het recht het logo of de tekst te verwijderen dan wel onzichtbaar te maken, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. 

7.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de door VIDSKI ontwikkelde audiovisuele productie een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat audiovisuele productie door een andere onderneming of instelling of persoon dan VIDSKI is gemaakt of ontwikkeld. 

Artikel 8: revisie / controle door opdrachtgever 

8.1. VIDSKI zal ten gepaste tijde de Opdrachtgever aanschrijven (vb. per e-mail) om deze een eerste ontwerp over te maken van het op dat moment bijna-gerealiseerde opdracht / ontwerp / project. 

8.2. De Opdrachtgever dient binnen de 10 werkdagen vanaf het door VIDSKI doorgestuurde ontwerp zijn opmerkingen / suggesties / gewenste wijzigingen of aanpassingen schriftelijk aan VIDSKI over te maken.

 8.3. Bij gebreke aan schriftelijke reactie van de Opdrachtgever binnen de in artikel 7.2. vooropgestelde termijn, wordt het ontwerp geacht aanvaard te zijn en zal er geen tweede ontwerp worden overgemaakt door VIDSKI aan de Opdrachtgever tenzij VIDSKI zelf nog aanpassingen doorvoert na het doorsturen van het eerste ontwerp. In dit laatste geval zal het ‘nieuwe’ ontwerp eveneens door VIDSKI ter goedkeuring aan de Opdrachtgever worden overgemaakt en zal er opnieuw een termijn van 10 werkdagen lopen waarbinnen de Opdrachtgever zijn opmerkingen / suggesties / gewenste wijzigingen of aanpassingen schriftelijk aan VIDSKI dient over te maken. 

8.4. Wanneer de Opdrachtgever binnen de in artikel 7.2 vooropgestelde termijn reageert, verbindt VIDSKI zich ertoe in de mate van het mogelijke de opmerkingen / suggesties / gewenste wijzigingen of aanpassingen door te voeren aan het ontwerp, zonder hiervoor gebonden te zijn aan een termijn. 

In dit geval verbindt VIDSKI zich ertoe een tweede versie van het ontwerp, na aanpassingen, door te sturen naar de Opdrachtgever voor goedkeuring. Vanaf het doorsturen van het ontwerp, zal er opnieuw een termijn van 10 werkdagen lopen zoals bepaald in artikel 7.2. 

8.5. Conform artikel 2.11 heeft de Opdrachtgever recht op 2 revisies en dus 2 maal aanpassingen van het ontwerp van VIDSKI. Indien de Opdrachtgever daarna nog aanpassingen wilt, is VIDSKI gerechtigd hiervoor een meerprijs te factureren. 

8.6. Indien de Opdrachtgever niet tevreden zou zijn met het Ontwerp van VIDSKI, ondanks de door VIDSKI doorgevoerde aanpassingen, doet dit niets af aan de verschuldigdheid van de facturen. Conform artikel 9.1. betreft de onderhavige Overeenkomst nl. een middelenverbintenis. Niet-tevredenheid met het gerealiseerde ontwerp, geeft de Opdrachtgever geen recht op het vorderen van een schadevergoeding. 

Artikel 9: ontbinding van de overeenkomst 

9.1. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen conform deze overeenkomst voldoet, of in geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de Opdrachtgever, is VIDSKI gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. VIDSKI heeft in dit geval recht op betaling van de tot dan toe geleverde prestaties en dit zoals bepaald in artikel 6.2.b). 

9.2. a) De Opdrachtgever kan een bestelling of opdracht enkel annuleren door dit schriftelijk aan VIDSKI mee te delen. 

b) Bij de annulatie van een bestelling of van een opdracht door de Opdrachtgever, na de totstandkoming van de overeenkomst, behoudt VIDSKI zich het recht voor om ongeacht de staat van de werkzaamheden, een forfaitaire schadevergoeding te vorderen a rato van 50% van de totale waarde van de verkochte goederen of de prijs van de prestatie conform de offerte, met een minimum van 175 euro. Dit onder voorbehoud van het eisen van een hogere schade. 

9.3. De Opdrachtgever heeft, voor zover hij consument is, onverminderd het recht om vergoeding te eisen van de door hem geleden schade, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen in geval van (1) contractuele wanprestatie door VIDSKI (2) kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van VIDSKI. 

Artikel 10: aansprakelijkheid 

10.1. De overeenkomst met VIDSKI houdt steeds een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis 

10.2. VIDSKI verbindt zich ertoe om alle opdrachten / bestellingen naar best vermogen uit te voeren volgens de regels van de kunst waarbij de nodige professionaliteit aan de dag wordt gelegd, doch verleent geen garanties aan de Opdrachtgever voor het slagen van de opdrachten / bestellingen. 

10.3. VIDSKI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, economische schade bij de Opdrachtgever of derden zoals o.a. morele schade, derving van het genot, winstderving, tijdsderving,… 
10.4. VIDSKI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de Opdrachtgever, overeenkomstig artikel 7 een controle / revisie heeft uitgeoefend en zijn goedkeuring heeft gegeven. 

10.5. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten t.a.v. de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen. 

10.6. Indien de Opdrachtgever derden aanstelt, die niet door VIDSKI zelf zijn aangesteld, exonereert VIDSKI zich voor elke aansprakelijkheid die de Opdrachtgever zou weerhouden t.a.v. VIDSKI als de fout bij deze derden ligt. Het bewijs van deze fout zal worden aangetoond door VIDSKI met alle middelen van het recht, m.i.v. vermoedens. 

10.7. De aansprakelijkheid van VIDSKI uit hoofde van de met de Opdrachtgever afgesloten Overeenkomst is in elk geval beperkt tot het bedrag van het door VIDSKI gefactureerde bedrag aan de Opdrachtgever. 

Artikel 11: overmacht 

Overmachtssituaties, zoals bijv. stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen zoals het technisch falen van digitale dragers of machines, waarover VIDSKI geen controle heeft, bevrijden VIDSKI, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Opdrachtgever. 

Artikel 12: vertrouwelijke informatie

Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. 


Artikel 13: toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van VIDSKI. 

13.2. Elk geschil m.b.t. het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door rechtbanken bevoegd voor het territorium waar de zetel van VIDSKI gevestigd is, onverminderd het recht van VIDSKI te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper. 

Vidski logo